Νομοθεσία

 

ΝΟΜΟΣ  4442/2016

Κ.Υ.Α  16228/2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/6/2017

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ   (Ν.4442/2016)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ – 2017

ΑΡΘΡΟ 80 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 3463/2006

ΑΡΘΡΟ 285 Ν.3463/2006  του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

τεστ

Έντυπα

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ