ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ –ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νάξος, 29 /12 /2017
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου Αρ. Πρωτ.: 29090
Ταχ. Κώδικας: 84300
Τηλέφωνο: 2285360153
FAX: 22850-23570

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ

( Συνοπτικό)Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών, για την ««, »σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.
Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ αρ.463/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΑΔΑ : 6ΖΛΗΩΚΗ-Κ5Γ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 στο Δημοτικό κατάστημα Νάξου θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού την Δευτέρα 15-01-2018 και ώρα 10.00π.μ. έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης ).
Ως Λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών με φυσική παρουσία ορίζεται η Δευτέρα 15η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 9:30 ενώ για τις προσφορές που αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσία ταχυμεταφορών οι φάκελοι θα υποβάλλονται μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης την Παρασκευή 12 η Ιανουαρίου του έτους 2018 και ώρα 10:00.
Όλες οι προσφορές θα πρέπει να λάβουν πρωτόκολλο από την αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου.
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής .
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (τηλ. 22853-60153) καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, εκτός αν αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή των τευχών, από τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Συνημμένα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Α/Α

Βαθρακοκοίλης Νικόλαος
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ