15/01/2010

Προμήθεια γάλατος υπηρεσιών Δήμου Νάξου έτους 2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Σας καλούμε να καταθέσετε κλειστή οικονομική προσφορά για την προμήθεια γάλατος υπηρεσιών Δήμου Νάξου έτους 2010, έως και την Τετάρτη 20/01/2010 και ώρα […]
13/01/2010

Προμήθεια Καυσίμων 2010

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ        Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια «Υγρών καυσίμων για το 2010» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 78.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, και με κριτήριο […]
04/12/2009

Προμήθεια φωτιστικών

Δήμος Νάξου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης με τον ΦΠΑ,  ενενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα εννέα (99.779) Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική […]
05/11/2009

Προμήθεια Εργαλείων Ύδρευσης

Ο Δήμαρχος Νάξου Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια εργαλείων για την υπηρεσία ύδρευσης Δήμου Νάξου συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 24.943,43 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, και […]
04/11/2009

2η Πρόσκληση Αγοράς Οικοπέδου

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την αγορά ενός οικοπέδου για δημοτική χρήση Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ   Λαμβάνοντας υπ' όψιν: Την 190/2009 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου […]
04/11/2009

Αγορά οικοπέδου για Δημοτική χρήση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την αγορά ενός οικοπέδου για δημοτική χρήση Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ Λαμβάνοντας υπ' όψιν: Την 190/2009 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου Τα άρθρα […]
04/11/2009

Προμήθεια Φωτοτυπικών Μηχανημάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Σας καλούμε να καταθέσετε κλειστή οικονομική προσφορά για την προμήθεια  φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του […]
04/11/2009

Πλακοστρώσεις Τσιμεντόστρώσεις ΤΔ Μελάνων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο Δήμος Νάξου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Πλακοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων οικισμών Τ.Δ. Μελάνων Δήμου Νάξου», με […]
04/11/2009

Διαμόρφωση Πλατείας Αγίου Πνεύματος

 Αρ. Διακήρυξης 344/03-11-2009  Ο Δήμος Νάξου. διενεργεί ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ Διαγωνισμό, με το σύστημα δημοπρασίας «προσφορά με επιμέρους ποσοστά και έλεγχο ομαλότητας»,για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης  […]
25/10/2009

Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταικών για την ηλεκτροδότηση δημοσίου φωτισμού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ        Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταικών για την ηλεκτροδότηση δημοσίου φωτισμού κοινόχρηστων χώρων Δήμου  Νάξου, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 44.842,82 € […]