01/09/2009

Επαναληπτικός Διαγωνισμός μηχανήματος φορτωτή με οπισθοεκσκαφέα τύπου JCB

O Δήμος Νάξου προκηρύσει επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια ενός (1) μηχανήματος φορτωτή με οπισθοεκσκαφέα  τύπου «JCB με σφυρί», […]
24/08/2009

Επαναληπτικός Διαγωνισμός

Ο Δήμος Νάξου  προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο  διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ   (24.600 ευρώ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με […]
24/08/2009

Προμήθεια ευρυζωνικών υπηρεσιών

Ο Δήμος Νάξου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό  , προϋπολογισμού δαπάνης με τον ΦΠΑ, σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000,00)  Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη […]
24/07/2009

Πλακοστρώσεις δρόμων Αγίου Αρσενίου

  Ο Δήμος Νάξου. διενεργεί ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ Διαγωνισμό, με το σύστημα δημοπρασίας «προσφορά με επιμέρους ποσοστά και έλεγχο ομαλότητας»,για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης  του έργου […]
23/07/2009

Προμήθεια μηχανήματος τύπου JCB με σφυρί

Η παρούσα αφορά την προμήθεια ενός (1) μηχανήματος τεχνικών έργων, τύπου ελαστικοφόρου φορτωτή κατάλληλου για κίνηση σε ασφαλτοστρωμένους και χωματόδρομους καλής βατότητας, με τηλεσκοπικό οπισθο-εκσκαφέα εκσκαφής […]
23/07/2009

Κατασκευή Πεζοδρομίου και Ηλεκτροφωτισμού Καστρακίου

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ Τ. Δ. ΣΑΓΚΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ Αρ. Διακήρυξης 218/21-7-2009 Ο Δήμος Νάξου. διενεργεί ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ Διαγωνισμό, με το σύστημα δημοπρασίας […]
20/07/2009

Προμήθεια εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών παροχής υπηρεσιών «Σύζευξις»

Ο Δήμος Νάξου  προκηρύσσει πρόχειρο  διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης δέκα έξη χιλιάδων διακοσίων τεσσάρων ευρώ και είκοσι λειπτών( 16.204,20 €)  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική […]
14/07/2009

Προμήθεια τερματικών χειρός (PDA)

Ο Δήμος Νάξου  προκηρύσσει πρόχειρο  διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνηςείκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ   (24.600 ευρώ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με αντικείμενο: Προμήθεια […]
14/07/2009

Συστήματα πληροφορικής για τη διαχείριση έργων και μελετών

Τίτλος: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής για τη διαχείριση έργων και μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Νάξου Ο Δήμος Νάξου  προκηρύσσει πρόχειρο  διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης είκοσι […]
09/07/2009

Κατασκευή, διαμόρφωση πλατείας οικισμού Αγίων Αποστόλων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο Δήμος Νάξου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή και διαμόρφωση πλατείας οικισμού Αγίων Αποστόλων Τ.Δ. Μελάνων Δήμου […]