ΘΕΜΑ:        Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου

ΕΡΓΟ: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΩΝ   Τ.Κ.

Της  Δ.Ε ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ  »  Δήμου  Νάξου  και  Μικρών Κυκλάδων»

Κ.Α. 30-7323.211

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προτίθεται να προκηρύξει συνοπτικό   διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Τ.Κ. Δ.Ε ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ  » (CPV:45233120-6 ) με συνολικό προϋπολογισμό 39.984,20  € μαζί (με ΦΠΑ).

Το έργο είναι ενταγμένο στο στο Τεχνικό πρόγραμμα  και χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ιδίων πόρων του Δήμου .

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας Οδοποιίας  .

Παρακαλούμε για τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, άρθρο 221, παρ.10.

Ο Διευθυντής Δ.Τ.Υ.
Κ.α.α Φυρογένης Απόστολος
Μηχανολόγος  Μηχανικός

Σχόλια are closed.