ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Νάξος, 11/08/2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                   Αρ.πρωτ:16489
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ                                       Προς Υδάτωρ ΑΕ
ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Τ.Κ.: 84300
Πληροφορίες:Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ
Τηλ.: 2285360114-115
Fax: 2285023570
E-mail: giosid@1442.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμού ΒΙΟΚΑ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ

Σας καλούμε να καταθέσετε οικονομική προσφορά για επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμού ΒΙΟΚΑ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ, έως και την Παρασκευή 18/08/2017 και ώρα 09:30.
Οι σχετικές πληροφορίες , για την εν λόγω εργασία , παρέχονται από το γραφείο τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Τηλ 2285360114-115).
Μαζί με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά :
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την επισκευή του εξοπλισμού, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Η παροχή εργασίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ν.4412/2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.