ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ, ΜΟΜΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017»

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

( Συνοπτικό)Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση της προμήθειας «Μίσθωση χημικών τουαλετών για τις ανάγκες των παραλιών , μόνιμων θέσεων του Δήμου και Δημοτικών Εκδηλώσεων για το έτος 2017 »σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 44.813,60€ ευρώ   συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ. αρ. 142/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ΑΔΑ:ΨΞ1ΧΩΚΗ-Ε4Κ

Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού την  Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 και ώρα 11.00π.μ. π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Νάξου  που βρίσκεται στην Χώρα της Νάξου.

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην  ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ,  Τ.Κ. 84300 , Γραφείο Πρωτοκόλλου, για την επιτροπή διαγωνισμού μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης  καθώς και η μελέτη είναι αναρτημένα στον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

 

Συνημμένα έγγραφα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Εμμανουήλ Νικ.Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.