ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Προμήθεια Ασφαλτομίγματος ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
Προς
Kάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκειμένου να αναθέσει με απευθείας την Προμήθεια Ασφαλτομίγματος Οδοποιίας ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ βάσει της τεχνικής μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας σας καλεί να εκδηλώσετε ενδιαφέρον καταθέτοντας Κλειστή σε φάκελο την οικονομική σας προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου έως την Πέμπτη 20-07-2017 και ώρα 10:00πμ

Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 14.998,42 € μαζί με το Φ. Π. Α 24%. για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχει Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεση με απόφαση του Δημάρχου στον εν λόγο προμηθευτή ο οποίος θα προσφέρει την χαμηλότερη προσφορά.

Τα υλικά αναγράφονται στην Τεχνική περιγραφή –προδιαγραφές που ακολουθεί και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης Η δαπάνη αφορά την προσφορά για το σύνολο της προμήθειας όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική μελέτη. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για μεμονωμένα υλικά .

Ο ανάδοχος που θα προκύψει ,υποχρεούται στην προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης προκειμένου για την υπογραφή της σύμβασης (5% της συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ).

Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1.Υπεύθυνη δήλωση περί της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (παρέχεται στην ιστοσελίδα του Δήμου)
2. Φορολογική Ενημερότητα
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα

Στην ιστοσελίδα του Δήμου, www.e-naxos.eu, έχουν αναρτηθεί τα σχετικά με την προμήθεια στοιχεία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού υπηρεσιών για αντίγραφα της σχετικής Μελέτης.

Ο Δήμος Νάξου & Μ.Κ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας. Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΤΕΧΝIΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.doc
ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ .doc

O Δήμαρχος
α/α

ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.