ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 24/07/2017
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 15148
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 28 Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λύση της σύμβασης μελέτης: «Μελέτη στατικής και αντισεισμικής επάρκειας Γυμνασίου Σκαδού».
2. Λύση της σύμβασης μελέτης: «Μελέτη στατικής επάρκειας υφιστάμενης (εντός οικισμού) υδατοδεξαμενής Κουφονησίων».
3. Έγκριση πρακτικού προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ευρυζωνικών ζεύξεων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2017.
4. Ακύρωση της υπ’ αριθ. 396/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ανάθεσης του έργου: Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης οδού προς Δημοτικό πάρκινγκ στη Δ.Κ. Νάξου.
5. Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια χημικών υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης 2017.
6. Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2017.
7. Έγκριση ή μη αποδέσμευσης πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.
8. Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.
9. Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.
10. Διάθεση ή μη πίστωσης για την εξόφληση οφειλής ΠΟΕ.

 

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.