ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Νάξος, 10/08/2017

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                       Αρ. πρωτ.: 16440

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 14  Αυγούστου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.    Έγκριση ή μη αποδέσμευσης πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.

2.    Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.

3.    Διάθεση ή μη πιστώσεων  για την εξόφληση οφειλών  Π.Ο.Ε.

4.    Έγκριση ή μη δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης οδού προς δημοτικό πάρκινγκ στη Δ.Κ. Νάξου.

5.    Λήψη αναγκαίων διοικητικών και δικαστικών ενεργειών για την αντιμετώπιση συνεχών καταγγελιών – προσφυγών αναφορικά με τον ΒΙΟ.ΚΑ. Απόλλωνα.

6.    Έγκριση ή μη δαπάνης, διάθεση πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Τσιμεντοσττρώσεις δρόμων εντός των οικισμών Τ.Κ.  και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

7.    Εντολή άσκησης προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου κατά της υπ’ αρ. 71270/857/23-6-2017 απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Ν. Αιγαίου.

 

Ο Δήμαρχος   & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

 

Σχόλια are closed.