ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 18/08/2017

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 16947

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 23  Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια & εγκατάσταση κατάλληλου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την επαύξηση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης στα Κουφονήσια κατά 100μ3/ημέρα.

2.    Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ευρυζωνικών ζεύξεων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2017.

3.    Ακύρωση της υπ’ αριθ. 195/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  για την προμήθεια λιπαντικών για τη λειτουργία και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων  του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και αποδέσμευση των σχετικών πιστώσεων.

4.    Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών για τη λειτουργία και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

5.    Έγκριση ή μη ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την υπηρεσία: Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο ποιότητας λυμάτων και ιλύος των ΒΙΟ.ΚΑ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

6.    Έγκριση ή μη δαπάνης, διάθεση πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Τσιμεντοσττρώσεις δρόμων εντός των οικισμών Τ.Κ.  και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

7.    Έγκριση ή μη αποδέσμευσης πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.

8.    Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.

 

Ο Δήμαρχος  & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

 

Σχόλια are closed.