ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 04/08/2017

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 16025

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 09  Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Εισήγηση προς Δ.Σ. τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος, Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και τροποποίησης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έτους 2017.

2.    Έγκριση πρακτικού μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων εντός των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων της νήσου Νάξου.

3.    Έγκριση της υπ΄αριθ. 642/2017 απόφασης Δημάρχου.

4.    Ακύρωση της υπ’ αριθ. 373/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς την δαπάνη για εργασίες αποκατάστασης συγκροτήματος κρήνης στο χώρο του ΧΥΤΑ στην Τ.Κ. Γαλήνης και αποδέσμευση της σχετικής πίστωσης.

5.    Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εργασίες αποκατάστασης συγκροτήματος κρήνης στο χώρο του ΧΥΤΑ στην Τ.Κ. Γαλήνης.

6.    Έγκριση ή μη αποδέσμευσης πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.

7.    Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.

 

 

Ο Δήμαρχος

& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

 

Σχόλια are closed.