Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ευρυζωνικών ζεύξεων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ευρυζωνικών ζεύξεων» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 11866,80 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την Tρίτη 18 Ιουλίου 2017 και ώρα 11:00 (έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης).

Ως λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών με φυσική παρουσία ορίζεται η Τρίτη 18 Ιουλίου 2017 και ώρα 10:30, ενώ για τις προσφορές που αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσία ταχυμεταφορών, οι φάκελοι θα υποβάλλονται μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της αποσφράγισης, ήτοι την Δευτέρα 17 Ιουλίου και ώρα 15:00. Όλες οι προσφορές θα πρέπει να λάβουν πρωτόκολλο από την αντίστοιχη Υπηρεσία του Δήμου.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Πληροφορικής, και στον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu, στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.

o Αντιδήμαρχος
Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

Comments are closed.