Προμήθεια υλικών μονάδων παραγωγής &διάθεσης πόσιμου ύδατος Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Νάξος 9/8/2017

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                               Αρ. Πρ.: 16371

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

Προς:

Κάθε Ενδιαφερόμενο
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδικας: 84300

Πληροφορίες :Μιχάλης Τριαντάφυλλος

Τηλέφωνο: 2285360126

 

Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών μονάδων παραγωγής &διάθεσης πόσιμου ύδατος Μικρών Κυκλάδων

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια

υλικών μονάδων παραγωγής & διάθεσης πόσιμου ύδατος Μικρών Κυκλάδων, από Πέμπτη 10 Αυγούστου 2017 έως και  Πέμπτη 17 Αυγούστου 2017 και ώρα 11.00 π.μ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Η δαπάνη αφορά στην προσφορά για το σύνολο της προμήθειας όπως περιγράφεται στη σχετική μελέτη. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές .

Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Ποινικό Μητρώο

2. Φορολογική Ενημερότητα

3. Ασφαλιστική Ενημερότητα

Προμήθεια υλικών μονάδων παραγωγής &διάθεσης πόσιμου ύδατος Μικρών Κυκλάδων  ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  5.456,00 €

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Δ/νση Περιβάλλοντος για αντίγραφα της σχετικής Μελέτης αλλά είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμος Νάξου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Συνημμένα αρχεία

Ο Αντιδήμαρχος

Πολυκρέτης Εμμανουήλ

 

 

Σχόλια are closed.