Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.

Καλείστε στην με α/α 14η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 08/08/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων καλοκαιρινών εκδηλώσεων του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2017.

2.    Ανάκληση της υπ’αρ. 40/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μαρούλης

Σχόλια are closed.