Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μικροφωνικής υποστήριξης.

Σας καλούμε να καταθέσετε οικονομική προσφορά για προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μικροφωνικής υποστήριξης, έως και την Δευτέρα 17/07/2017 και ώρα 09:30.

Οι σχετικές πληροφορίες , για την εν λόγω προμήθεια , παρέχονται και από το γραφείο τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Τηλ 2285360114-115).

Μαζί με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά : 1. Υπεύθυνη δήλωση περί της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ 3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την προμήθεια, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ν.4412/2016

Τεχνική Μελέτη

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.