Εξαρτημένη εργασία. Αρχική χορήγηση (Άρθρο 15 παρ.1)

 • Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη, από την οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ορίζονται με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, καθώς και το διάστημα απασχόλησής του ή δήλωση/εις εργοδότη/ών σε περίπτωση που υφίστανται περισσότεροι του ενός εργοδότες με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους από τις οποίες θα προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης.
 • Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.
 • Ανανέωση άδειας διαμονής.
  • Τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες.
  • Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου
  • Επικυρωμένο αντίγραφο προηγούμενης άδειας διαμονής.
  • Παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3386/05 όπου απαιτείται.
  • ΠΑΡΑΒΟΛΟ 150€ ΑΝ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ
  • ΠΑΡΑΒΟΛΟ 150€ ΑΝ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΝΑΙ 2ΕΤH

Εξαρτημένη εργασία. Ανανέωση για τον ίδιο λόγο (Άρθρο 15 παρ. 2)

 • Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη όπως ορίζονται με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, καθώς και το διάστημα απασχόλησης του, ή σε περίπτωση σύμβασης αόριστης διάρκειας αντίγραφο αυτής συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια υπηρεσία που θα αναφέρει ότι η εν λόγω σύμβαση είναι σε ισχύ ή δήλωση/εις εργοδότη/ών σε περίπτωση που υφίστανται περισσότεροι του ενός εργοδότες με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους από τις οποίες θα προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης.
 • Αποδεικτικό εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.ΕΝΣΗΜΑ
 • Επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
 • Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων. Υ.Δ ΑΠΟ ΕΦΟΡΙΑ Ή ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

Σχόλια are closed.