Μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας

Αίτηση υπηκόου τρίτης χώρας για την έγκριση εισόδου μέλους της οικογένειας του στη χώρα λόγω οικογενειακής συνένωσης (Άρθρο 55)

 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας των δύο τελευταίων οικονομικών ετών ή άλλο επίσημο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι διαθέτει ετήσιο προσωπικό εισόδημα σταθερό και τακτικό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει κάθε φορά.
 • Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα στον οποίο είναι ασφαλισμένος για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης, η οποία μπορεί να καλύψει και τα μέλη της οικογένειάς του που θα συντηρούνται από αυτόν.
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι τα μέλη της οικογένειας του για τα οποία ζητείται η έγκριση θεώρησης εισόδου πρόκειται να κατοικήσουν μαζί του.

Μέλος οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας , Αρχική χορήγηση (Άρθρο 56)

 • Ακριβές φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας δια. μονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
 • Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.

Μέλος οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, Ανανέωση (Άρθρο 57)

 • Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της φορολογικής δήλωσης του συντηρούντος ή άλλο επίσημο στοιχείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει κάθε φορά.
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Σχόλια are closed.