Άσκηση Έφεσης κατά της απόφασης αριθμ. 3766/16.04.2021 Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ. 11899/15.07.2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Προς:
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Αγγελική Καλλία – Αντωνίου
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Πληροφορίες: Μαρία Μαθιουλάκη
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285029249
Ε-mail : mathioulaki@naxos.gov.gr

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς της δαπάνης :
«Άσκηση Έφεσης κατά της απόφασης αριθμ. 3766/16.04.2021 Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς προκειμένου για την ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου εντός σφραγισμένου φακέλου από την κοινοποίηση της παρούσης έως και την Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την επισυναπτόμενη απόφαση 249/2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Η εν λόγω υπηρεσία της οποίας ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2.480,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. αφορά τη νομική εργασία για προσβολή της υπ΄αριθμ. 3766/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, περιλαμβανομένων των γραμματίων προείσπραξης για κατάθεση και παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετικά ζητούμενα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

Comments are closed.