Έκδοση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων στο πλαίσιο του Ζ΄ πανελλήνιου Συνεδρίου «Η Νάξος διά μέσου των αιώνων»

ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ, ΝΑΞΟΣ, ΤΚ: 84300
Πληροφορίες: ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2285029423
E-mail: xfra@naxos.gov.gr

ΠΡΟΣ: ZAS TRAVEL ΟΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την προμήθεια «Έκδοση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων στο πλαίσιο του Ζ΄ πανελλήνιου Συνεδρίου «Η Νάξος διά μέσου των αιώνων»» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων θα προβεί στην προμήθεια με τίτλο «Έκδοση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων στο πλαίσιο του Ζ΄ πανελλήνιου Συνεδρίου «Η Νάξος διά μέσου των αιώνων»», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 2.860,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ
1 Τμήμα 1 : Έκδοση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων στο πλαίσιο του Ζ΄ πανελλήνιου Συνεδρίου «Η Νάξος διά μέσου των αιώνων» Τεμάχιο 110 2.860,00 €
Σύνολο δαπάνης προ ΦΠΑ: 2.860,00 €
ΦΠΑ 0,00% 0,00 €
Σύνολο δαπάνης με ΦΠΑ: 2.860,00 €

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, όπως υποβάλλουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αρ. 634/2023 σχετικής μελέτης, (η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου www.e-naxos.eu), μέχρι την 31/10/2023 και ώρα 15:00 στoν Δήμο Νάξου, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ, Νάξος).
Κάθε προσφορά θα πρέπει να περιέχει τα εξής:
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
Α) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.
Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 73.
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.
Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς.
Β) Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση) εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.
Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς.
Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμό) εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.
Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς.
Δ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Ε) Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
ΣΤ) Οι κωδικού ΚΑΔ του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Οι προσφερόμενες τιμές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Τυχόν υπεύθυνες δηλώσεις και το έντυπο οικονομικής προσφοράς, θα πρέπει να συνταχθεί με ημερομηνία μεταγενέστερη της κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης για την υποβολή των προσφορών.
Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

 

Σχόλια are closed.