Έκδοση τεσσάρων (4) εισιτηρίων μετακίνησης στο πλαίσιο της υλοποίησης ενημερωτικής ημερίδας αφιερωμένης στην παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : Ε. Μαύρου
Τηλέφωνο: 2285026450
Email: irmavrou@naxos.gov.gr

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης για την
«Έκδοση τεσσάρων (4) εισιτηρίων μετακίνησης στο πλαίσιο της υλοποίησης ενημερωτικής ημερίδας αφιερωμένης στην παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σάς καλεί για την υποβολή προσφοράς της δαπάνης: «Έκδοση τεσσάρων (4) εισιτηρίων μετακίνησης στο πλαίσιο της υλοποίησης ενημερωτικής ημερίδας αφιερωμένης στην παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ (έως 31/01/2024 και ώρα 10.00 π.μ.)
Η δαπάνη έχει συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 300,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ) σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την επισυναπτόμενη Τεχνική Έκθεση του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή
φωτοαντίγραφα.
-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
-Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της «Έκδοσης τεσσάρων (4) εισιτηρίων μετακίνησης στο πλαίσιο της υλοποίησης ενημερωτικής ημερίδας αφιερωμένης στην παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου» ή απόσπασμα ποινικού μητρώου.
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.