ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΝΑΞΟΣ 22/2/2011
ΝΟΜΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                              Αριθ.πρωτ.  1664
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ 
Χώρα Νάξου
Τ.Κ 84300
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ελένη Καμπούρη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2285360135                                        ΠΡΟΣ
Φαξ : 2285-023570                                         Κάθε ενδιαφερόμενο
Emailelekab@naxos.gov.gr                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ     «Τακτικός έλεγχος  από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή των οικονομικών

                 καταστάσεων του Δήμου Νάξου  χρήσεως  2010»               

Ο Δήμος Νάξου ενδιαφέρεται για τον έλεγχο του ισολογισμού της  4ης χρήσης που αφορά την περίοδο 1/1-31/12/2010 και την πιστοποίησή του από Ορκωτό  Ελεγκτή Λογιστή όπως αυτό προβλέπεται από την άρθρο 163 παρ. 3 του Ν.3463/06.

  Θα ανατεθεί δε στον ενδιαφερόμενο, με την διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 με κριτήριο την χαμηλότερη  οικονομική προσφορά και η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή.

Η δαπάνη του υπολογίζεται  ότι θα ανέλθει έως τις δέκα χιλιάδες ευρώ [10.000 €] συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Για τον έλεγχο  εφαρμόζονται τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, τα οποία είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και  οι διατάξεις του Π.Δ 315/99 .

Το πιστοποιητικό ελέγχου του  Ισολογισμού  , θα τεθεί προς έγκριση στο Δημ. Συμβούλιο .

Ο ΦΠΑ θα βαρύνει το Δήμο μας και επί της αξίας του τιμολογίου θα γίνει παρακράτηση φόρου 8%.

Η πληρωμή θα γίνει μετά την βεβαίωση της καλής της εκτέλεσης από την επιτροπή που έχει οριστεί με την αριθ. 10/2011   απόφαση του Δημ. Συμβουλίου

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την προσφορά τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου μας  μέχρι την  Δευτέρα    28/2/2011 και ώρα 14.00 .

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ» και θα είναι υπογεγραμμένες και σφραγισμένες.

Θα αναφέρονται τα στοιχεία του αποστολέα καθώς και η λέξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Επίσης θα αναγράφεται στο φάκελο ότι αφορά στην «πρόσκληση για τον τακτικό  έλεγχο των  Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός , Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως , Πίνακα Διάθεσης

Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος)  του Δήμου Νάξου, για τη  Χρήση που έληξε στις 31/12/2010.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ και με ε.ε.

ΑΝΕΒΛΑΒΗΣ  ΑΡΓΥΡΗΣ

Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.