Ένταξη Πράξης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV: Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                      Αθήνα, 4 Μαρτίου 2020
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                                                                                                                                      Αρ. Πρωτ. 15558
ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε.

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 10183, Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Μπαλάσκα
Τηλέφωνο: 2131364724,4728,4726
Fax: 2131364713
Email: m.mpalaska@ypes, grfilodimos2@ypes.gr

ΘΕΜΑ : Ένταξη Πράξης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Ν. Κυκλάδων) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4509/22.12.2017 (Α΄201) «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής…».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4622/19 ( Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.

3. Τις διατάξεις του ν. 4412/16 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ)».

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/2011/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/17-6-1999) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις»

7. Τις διατάξεις του άρθρου 18 «Επιχορηγήσεις από Π.Δ.Ε.» του ν. 2515/1997 (Α΄154) «Άσκηση επαγγέλματος λογιστή, φοροτεχνικού λειτουργίας Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του ν.δ. 2957/54 περί δημοσίων επενδύσεων και συμπληρώσεως των σχετικών προς ταύτας διατάξεων του Δημόσιου Λογιστικού.

9. Το π.δ. 141/2017 (Α΄180) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών».

10. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

11. Την υπ΄αριθμ. 59/07-02-2020 Εγκύκλιο του Υπουργού Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) σχετικά με την αρμοδιότητα των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων».

12. Την με αριθμ. πρωτ. 4748/20.02.2018 (Β’612) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων: Σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα» όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 30204/19-04-2019 απόφαση.

13. Την υπ’ αριθμ. 44165/27.12.2017 (Β΄4593) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών χρηματοδότησης ειδικού λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων».

14. Την υπ’ αρίθμ. 2225/14-01-2019 ( ΑΔΑ: 6ΠΕΜ465ΧΘ7-ΙΟ4) Πρόσκληση IV του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».

15. Την υπ΄αριθμ. 13111/ 24-02-2019 (ΑΔΑ : 6ΜΨΠ465ΧΘ7-4ΔΛ) 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης IV του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».

16. Την υπ΄αριθμ. 32008/ 24-04-2019 (ΑΔΑ : 6Γ6Φ465ΧΘ7-0Ξ1) 2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης IV του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».

17. Την υπ΄αριθμ. 44048/ 7-6-2019 (ΑΔΑ : 6ΜΟΜ465ΧΘ7-Ξ49) 3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης IV του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».

18. Την υπ΄αριθμ. 66311/25-9-2019 (ΑΔΑ : ΩΑΥΑ465ΧΘ7-ΚΧΧ) 4η Τροποποίηση της Πρόσκλησης IV του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».

19. Την υπ΄αριθμ. 93051/30-12-2019 (ΑΔΑ : 6ΣΖΦ46ΜΤΛ6-Τ44) 5η Τροποποίηση της Πρόσκλησης IV του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».

20. Τον προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ – 055 στην οποία εντάχθηκε το έργο «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)» με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010 και προϋπολογισμό 1.000.000.000 € (ΑΔΑ : 7ΖΧΡ465ΧΙ8-3ΚΖ).

21. Το υπ’ αριθμ. 20582 / 14-11-2019 αίτημα ένταξης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Ν.Κυκλάδων).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV, της Πράξης: «Κατασκευή και βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ. Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» συνολικού προϋπολογισμού 713.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Ν.Κυκλάδων).
Η Πράξη αποτελείται από τα εξής δύο υποέργα:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Γήπεδο ποδοσφαίρου 5×5 και μπάσκετ – βόλεϊ, Kοινότητας Σχοινούσας» προϋπολογισμού 595.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Αγ. Αρσενίου, Kοινότητας Αγ. Αρσενίου» προϋπολογισμού 117.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΣΕ €
ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 600.000,00 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 113.000.00 €
ΣΥΝΟΛΟ 713.000.00 €

Ο δικαιούχος δήμος οφείλει να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης IV όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η παρούσα έχει ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια
Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Γραφείο Δημάρχου

Κοινοποίηση
1. Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων/ Κεντρική Υπηρεσία – Δ/νση Δ9
2. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων/Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων

Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
4. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Οικον. Τ.Α. & Α.Π.
5. Δ/νση Οικον. & Αναπτ. Πολιτικής
6. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την παράκληση να αναρτηθεί η παρούσα στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου και στη διαδρομή: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/ProgrammaFilodimos/ProgrammaFilodimosII/ApofEntaxis/apof-entax-ProsIV/

Σχόλια are closed.