Έπιπλα γραφείων Υπηρεσιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                           Αρ. Πρωτ.: 15958/11.09.2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
FAX: 22850-23570
Email: mzazani@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την άμεση κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως και την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 11.00 π.μ. στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου, των ακόλουθων δαπανών. Τα έπιπλα πρέπει να είναι έτοιμα μονταρισμένα έως και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016 και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα τον ΚΑ 10-7133.001

Η δαπάνη προμήθειας: «Έπιπλα γραφείων Υπηρεσιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2020», με CPV 39130000-2, είναι ενιαία και αφορά μονταρισμένα είδη:

 

Α/Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Μον.

Μέτρ.

 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ

 

ΤΙΜΗ

 ΜΟΝ.

 

ΔΑΠΑΝΗ

 

1 Γραφείο με συρτάρια Τμχ 4 217,00 868,00
         
      ΣΥΝΟΛΟ 868,00
      ΦΠΑ 24% 208,32
      ΤΕΛΙΚΟ 1076,32

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την Τεχνική Έκθεση-Μελέτη-Προδιαγραφές από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και τη στήλη των Διαγωνισμών (https://e-naxos.eu/).

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην αποστολή/μεταφορά των μονταρισμένων επίπλων στην Υπηρεσία με δικά του έξοδα/ευθύνη.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθεί αντίγραφο των ΚΑΔ της επιχείρησης.

Mελέτη

Ο Δήμαρχος
καα,

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.