Αίτημα για παραχώρηση ή μη μίας (1) αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ της Φραγκίσκου Καλλιόπης- Ηλιάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Της με α/α 9ης/22-08-2023 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Αριθμός Απόφασης: 15/2023
2o ΘΕΜA: Αίτημα για παραχώρηση ή μη μίας (1) αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ της Φραγκίσκου Καλλιόπης- Ηλιάς

Στη Νάξο σήμερα, 22 Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από την με αρ. πρωτ. Οικ. 14982/18-08-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) τακτικών μελών βρέθηκαν απόντα μέλη (1), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βαθρακοκοίλης Νικόλαος Βάβουλας Εμμανουήλ
2. Μανιός Δημήτριος
3.Παντελιάς Ευάγγελος
4. Σέργης Νικόλαος
5. Ορφανός Ηλίας
6. Πιτταράς Αντώνιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Παπαδοπούλου Ειρήνη, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, κλάδου ΠΕ Διοικητικών, για την τήρηση των πρακτικών.
Επίσης, αποκλειστικά για τη συζήτηση του παρόντος θέματος, παραβρέθηκαν η αρμόδια υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κα Φραγκίσκου Αικατερίνη.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τις αποφάσεις κανονιστικού περιεχομένου των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι σχετικές με τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.
Στη συνέχεια ενημέρωσε τα μέλη ότι κατόπιν αιτήσεως της κ Φραγκίσκου Καλλιόπης -Ηλιάς για παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στη Κ. Νάξου και διαβίβασε στην Επιτροπή την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τη λήψη θετικής απόφασης.
Αμέσως μετά ανέγνωσε την εισήγηση, που είχε ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης αποκλειστικής χρήσης ΑΜΕΑ».
Σχετ.: Η από 7-7-2023 αίτηση της κας Φραγκίσκου Καλλιόπης – Ηλιάς

Σας υποβάλλουμε συνημμένα την (α) σχετική καθώς επίσης και την Τεχνική Έκθεση της Υπηρεσίας μας και παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης, σχετικά με την έγκρισή της και τις περαιτέρω ενέργειές σας, λόγω αρμοδιότητας σας σύμφωνα με το άρθρο 73, παρ. 1 περ. αδ. του ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Σας ενημερώνουμε ότι στην εν λόγω αίτηση συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η αιτούσα πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία (ν. 1798/88 άρθρο 16, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).
Παρακαλείται το Συμβούλιο της Κοινότητας Νάξου, στην οποία αποστέλλεται το παρόν, για τη διατύπωση γνώμης με τη λήψη σχετικής απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης αποκλειστικής χρήσης ΑμεΑ, στον κοινόχρηστο χώρο στην περιοχή «εικονοστασίου» μεταξύ των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Μητροπόλεως, στη Χώρα της Νάξου, διότι αυτή βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων αρμοδιότητά της.
Η προμήθεια και η τοποθέτηση της αναφερόμενης στην συνημμένη Τεχνική Περιγραφή προβλεπόμενη στο άρθρο 4 του Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κ.Ο.Κ» πινακίδας, θα πραγματοποιηθεί από το Δήμο.
Τα στελέχη της υπηρεσίας μας παραμένουν στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωση.
Κατόπιν ο Πρόεδρος ανέγνωσε και την Τεχνική Έκθεση της Υπηρεσίας, η οποία είχε ως κάτωθι:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κατόπιν της με α.π. εισερχ. 12455/7-7-2023 αίτησης της κυρίας Φραγκίσκου Ηλιάς – Καλλιόπης για χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ αποκλειστικής χρήσης, πραγματοποιήθηκε αυτοψία της Υπηρεσίας μας για έλεγχο των τοπικών συνθηκών στάθμευσης και των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του κοινόχρηστου χώρου μεταξύ των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Μητροπόλεως στη Χώρα Νάξου της Κοινότητας Νάξου, έμπροσθεν της κατοικίας της αιτούσας καθώς και αναζήτηση της προσφορότερης θέσης στην περιοχή.

Απόσπασμα από την τοπογραφική αποτύπωση της πόλης της Νάξου

Κατόπιν απαίτησης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, προκειμένου να αποτραπεί η κυκλοφορία και η στάθμευση οχημάτων διότι η συγκεκριμένη χρήση αντίκεινται στο άρθρο 10 του ν. 3028/2002, όπως κωδικοποιήθηκε με τον ν. 4858/2021 για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην περιοχή έχουν τοποθετηθεί μαρμάρινα κολωνάκια στο άμεσο περιβάλλον του Επιτόπιου Μουσείο. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1429/8-5-2015 (α.π. εισερχομένων 9528/26-5-2015) έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού (ΕΦ.Α.ΚΥΚ), μεταξύ άλλων, δόθηκε σύμφωνη γνώμη ώστε στην περιοχή του “εικονοστασίου” να παραμείνει η δυνατότητα προσέγγισης οχημάτων έκτακτης ανάγκης και εξυπηρέτησης των αναγκών των κατοίκων της παλιάς πόλης πέριξ της Μητροπόλεως.
Η οδός Ηρών Πολυτεχνείου είναι κεντρική οδός, που εξυπηρετεί και την είσοδο – έξοδο της κίνησης του λιμανιού, διπλής κατεύθυνσης, ενιαίας επιφάνειας με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Στην εν λόγω οδό απαγορεύεται η παρόδια στάθμευση, διότι δεν επαρκεί ο κυκλοφοριακός χώρος για την ανεμπόδιστη κυκλοφορία ιδιαίτερα κατά τη συνάντηση βαρέων οχημάτων και λεωφορείων.
Η οδός Μητροπόλεως δεν έχει χαρακτηριστεί ως πεζόδρομος καθώς η διαδικασία που κατοχυρώνει την πεζοδρόμηση μιας οδού είναι η πολεοδομική, αλλά στο τμήμα της οδού από τη συμβολή της με την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου έως και την οικεία Ααρών – Μαγκάκη έχει αποκλειστεί η διέλευση οχημάτων με την τοποθέτηση των μαρμάρινων κολωνακίων, όπως φαίνεται και τις φωτογραφίες του Παραρτήματος. Στον οικισμό της Νάξου δεν υπάρχει εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο, έχει εγκριθεί όμως το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του οικισμού της Χώρας της Νάξου με την με αρ. 379/95/16-1-1986 (ΦΕΚ 207Δ’/18-3-1986) Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, στο οποίο αναφέρεται η συντήρηση του δικτύου πεζοδρόμων της παλιάς πόλης χωρίς ωστόσο να προσδιορίζονται.
Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν αρκετά σημεία ενδιαφέροντος συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού επισκεπτών (Επιτόπιο Μουσείο, Ι. Ν. Μητροπόλεως, παλιά πόλη κ.α.) και δεν υπάρχουν παρόδιες θέσεις στάθμευσης στις προαναφερθείσες οδούς που να πληρούν τις προδιαγραφές.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω διαπιστωθέντα καθώς και τα προβλεπόμενα στην με αρ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/124964/1561 (ΦΕΚ 6213Β/7-12-2022) Υπουργική Απόφαση, συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι η θέση στάθμευσης προορίζεται για την εξυπηρέτηση γονέα ανήλικου τέκνου προκειμένου να διευκολύνονται οι μετακινήσεις και οι ανάγκες του παιδιού,
προτείνεται
η παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ αποκλειστικής χρήσης από το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΙΜΚ 3172, όπως παρουσιάζεται στο παραπάνω σχέδιο και στη συνημμένη δορυφορική απεικόνιση, έμπροσθεν της εισόδου της οικίας της αιτούσας. Είναι η προσφορότερη θέση για την επιβίβαση – αποβίβαση και μετάβαση της κυρίας Φραγκίσκου στην οικία της. Με τον τρόπο αυτό, αφενός εξασφαλίζεται η αποκλειστικής χρήσης θέση στάθμευσης για το όχημα της αιτούσας και αφετέρου διευκολύνεται η δυνατότητα μετακίνησης της με μικρότερη σωματική προσπάθεια και κόπωση για την ίδια.
Δεν διαπιστώθηκε η δυνατότητα χορήγησης εναλλακτικής θέσης που να καλύπτει όλες τις προδιαγραφές με βάση τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή.
Για την υλοποίηση της θέσης απαιτείται η τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας σήμανσης Ρ-72: “Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα” στη θέση που παρουσιάζεται στο συνημμένο σχέδιο και στο απόσπασμα δορυφορικής απεικόνισης. Σημειώνεται ότι για την χωροθέτηση της θέσης δεν θα πραγματοποιηθεί οριζόντια σήμανση λόγω των υλικών επίστρωσης του κοινόχρηστου χώρου (βοτσαλωτό – μαρμαρόπλακες).
Τα συνεργεία του Δήμου θα προβούν στην τοποθέτηση της κατακόρυφης σήμανσης που απαιτείται μετά την έγκριση της θέσης στάθμευσης και ο δικαιούχος υποχρεούται να έχει προμηθευτεί με αυτοκόλλητα σύμβολα τον αριθμό κυκλοφορία του οχήματος που αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας ΙΜΚ 3172 για να προστεθεί στην Πληροφοριακή Πινακίδα της Κατακόρυφης σήμανσης .»
Μετά τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το σχέδιο αποτύπωσης της παραχωρούμενης θέσης και την με αριθμό 32/2023 απόφαση της Κοινότητας Νάξου, με την οποία η οικεία Κοινότητα διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν: α) φωτογραφίες οικισμού β) φωτογραφία προτεινόμενης θέσης στάθμευσης ,
 Τις διατάξεις του Ν. 1798/88 άρθρο 16, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 Την υπ’ αριθμό 32/2023 απόφαση της Κ. Νάξου,
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 άρθρο 5 παρ 13 περιπτ. 2
 Τις διατάξεις παρ1 περ. αδ του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για Α.ΜΕ.Α. στην Κ. Νάξου για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΙΜΚ 3172. Η παραχωρούμενη θέση αποτυπώνεται στο συνημμένο απόσπασμα δορυφορικής απεικόνισης της Τ.Υ. του Δήμου, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 15/2023.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Βαθρακοκοίλης Νικόλαος Μανιός Δημήτριος
Σέργης Νικόλαος
Παντελιάς Ευάγγελος
Ορφανός Ηλίας
Πιτταράς Αντώνιος

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Βαθρακοκοίλης Νικόλαος

Σχόλια are closed.