Αίτημα για παραχώρηση ή μη μίας (1) αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ της Μανδηλαρά Ελένης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Της με α/α 9ης/22-08-2023 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Αριθμός Απόφασης: 14/2023
1o ΘΕΜA: Αίτημα για παραχώρηση ή μη μίας (1) αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ της Μανδηλαρά Ελένης

Στη Νάξο σήμερα, 22 Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από την με αρ. πρωτ. Οικ. 14982/18-08-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) τακτικών μελών βρέθηκαν απόντα μέλη (1), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βαθρακοκοίλης Νικόλαος Βάβουλας Εμμανουήλ
2. Μανιός Δημήτριος
3.Παντελιάς Ευάγγελος
4. Σέργης Νικόλαος
5. Ορφανός Ηλίας
6. Πιτταράς Αντώνιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Παπαδοπούλου Ειρήνη, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, κλάδου ΠΕ Διοικητικών, για την τήρηση των πρακτικών.
Επίσης, αποκλειστικά για τη συζήτηση του παρόντος θέματος, παραβρέθηκαν η αρμόδια υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κα Φραγκίσκου Αικατερίνη.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τις αποφάσεις κανονιστικού περιεχομένου των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι σχετικές με τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.
Στη συνέχεια ενημέρωσε τα μέλη ότι κατόπιν αιτήσεως της κ Μανδηλαράς Ελένης για παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στη Κ. Νάξου και διαβίβασε στην Επιτροπή την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τη λήψη θετικής απόφασης.
Αμέσως μετά ανέγνωσε την εισήγηση, που είχε ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης αποκλειστικής χρήσης ΑΜΕΑ».
Σχετ.: Η από 3-4-2023 αίτηση της κας Μανδηλαρά Ελένη

Σας υποβάλλουμε συνημμένα την (α) σχετική καθώς επίσης και την Τεχνική Έκθεση της Υπηρεσίας μας και παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης, σχετικά με την έγκρισή της και τις περαιτέρω ενέργειές σας, λόγω αρμοδιότητας σας σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν .3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Σας ενημερώνουμε ότι στην εν λόγω αίτηση συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η αιτούσα πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία (ν. 1798/88 άρθρο 16, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).
Παρακαλείται το Συμβούλιο της Κοινότητας Νάξου, στην οποία αποστέλλεται το παρόν, για τη διατύπωση γνώμης με τη λήψη σχετικής απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης αποκλειστικής χρήσης ΑμεΑ, στον δημοτικό χώρο στάθμευσης επί της οδού Κοντολέοντος, στην περιοχή Απλώματα, διότι αυτή βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων αρμοδιότητά της.
Η προμήθεια και η τοποθέτηση της αναφερόμενης στην συνημμένη Τεχνική Περιγραφή προβλεπόμενη στο άρθρο 4 του Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κ.Ο.Κ» πινακίδας, θα πραγματοποιηθεί από το Δήμο.
Τα στελέχη της υπηρεσίας μας παραμένουν στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωση.
Κατόπιν ο Πρόεδρος ανέγνωσε και την Τεχνική Έκθεση της Υπηρεσίας, η οποία είχε ως κάτωθι:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κατόπιν της με α.π. εισερχ. 5848/3-4-2023 αίτησης της κυρίας Μανδηλαρά Ελένης για χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ αποκλειστικής χρήσης, πραγματοποιήθηκε αυτοψία της Υπηρεσίας μας για έλεγχο των τοπικών συνθηκών στάθμευσης και των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού Ι. Καμπανέλλη στη Χώρα Νάξου της Κοινότητας Νάξου, πλησίον της κατοικίας της αιτούσας και διαπιστώθηκαν τα κάτωθι αναφερόμενα.
Η οδός Ι. Καμπανέλλη, είναι διπλής κατεύθυνσης, ενιαίας επιφάνειας με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση και πλάτος που κυμαίνεται από 5,90 έως 6,00μ., όπως παρουσιάζεται στο απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος της περιοχής. Από την εν λόγω οδό εξυπηρετείται κυρίως η πρόσβαση στις παρόδιες κατοικίες και κατά την θερινή περίοδο η κυκλοφορία των οχημάτων αυξάνεται λόγω των τουριστικών καταλυμάτων που λειτουργούν στην περιοχή.

Απόσπασμα από την τοπογραφική αποτύπωση της πόλης της Νάξου
Σύμφωνα με την Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων – Κύριες Αστικές Οδοί (ΟΜΟΕ – ΚΑΟ), θεωρώντας ότι στην τυπική περίπτωση συνάντησης οχημάτων κατά την αντίθετη κίνηση δεν περιλαμβάνονται βαρέα οχήματα ή λεωφορεία, σε συνθήκες περιορισμένου χώρου και με ταχύτητα κυκλοφορίας που δεν υπερβαίνει τα 40Km/h, απαιτείται χώρος ελεύθερος εμποδίων για την κυκλοφορία, πλάτους 4,50μ. Επομένως στα 1,50μ που απομένουν δεν δύναται να χωροθετηθεί προσωπική θέση στάθμευσης οχήματος, ούτε κατά παρέκκλιση των προδιαγραφών πλάτους των Οδηγιών Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για Όλους».
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω διαπιστωθέντα κατά την αυτοψία καθώς και το γεγονός ότι ο απαιτούμενος χώρος για την στάθμευση ενός αυτοκινήτου ατόμου με ειδικές ανάγκες είναι 3,50×5,00m, σύμφωνα με το άρθρο 25 της με Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/124964/1561 Υ.Α (ΦΕΚ 6213Β/7-12-2022),
προτείνεται
η παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ αποκλειστικής χρήσης από το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΥΜΥ 5761, όπως παρουσιάζεται στο συνημμένο απόσπασμα δορυφορικής απεικόνισης και στο σχέδιο, κοντά στην είσοδο/έξοδο του δημοτικού χώρου στάθμευσης, που υπάρχει στην δεξιά πλευρά της οδού Κοντολέοντος, η οποία απέχει 150μ. από την οικία της αιτούσας. Είναι η προσφορότερη θέση για την επιβίβαση – αποβίβαση και μετάβαση της κυρίας Μανδηλαρά στην οικία της. Με τον τρόπο αυτό, αφενός εξασφαλίζεται η αποκλειστικής χρήσης θέση στάθμευσης για το όχημα της αιτούσας και αφετέρου διευκολύνεται η δυνατότητα μετακίνησης της με μικρότερη σωματική προσπάθεια και κόπωση για την ίδια.
Δεν διαπιστώθηκε η δυνατότητα χορήγησης εναλλακτικής θέσης πλησιέστερα καθώς το οδικό δίκτυο στην ευρύτερη περιοχή είναι περιορισμένου πλάτους και επιπλέον η πρόσβαση δυσχεραίνεται ακόμα περισσότερο από το βορειοδυτικό τμήμα, λόγω ανωφέρειας με μεγάλη κλίση.
Για την υλοποίηση της θέσης απαιτείται η τοποθέτηση ρυθμιστικής και πληροφοριακής πινακίδας σήμανσης Ρ-71: “Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα” στη θέση που παρουσιάζεται στο συνημμένο απόσπασμα δορυφορικής απεικόνισης.»
Μετά τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το σχέδιο αποτύπωσης της παραχωρούμενης θέσης και την με αριθμό 31/2023 απόφαση της Κοινότητας Νάξου, με την οποία η οικεία Κοινότητα διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν: α) φωτογραφίες οικισμού β) φωτογραφία προτεινόμενης θέσης στάθμευσης ,
 Τις διατάξεις του Ν. 1798/88 άρθρο 16, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 Την υπ’ αριθμό 31/2023 απόφαση της Κ. Νάξου,
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 άρθρο 5 παρ 13 περιπτ. 2
 Τις διατάξεις παρ1 περ. αδ του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για Α.ΜΕ.Α. στην Κ. Νάξου για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΥΜΥ 5761. Η παραχωρούμενη θέση αποτυπώνεται στο συνημμένο απόσπασμα δορυφορικής απεικόνισης της Τ.Υ. του Δήμου, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 14/2023.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Βαθρακοκοίλης Νικόλαος Μανιός Δημήτριος
Σέργης Νικόλαος
Παντελιάς Ευάγγελος
Ορφανός Ηλίας
Πιτταράς Αντώνιος

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Βαθρακοκοίλης Νικόλαος

Σχόλια are closed.