ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών ΠΡΟΣ
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΟΥΜΑΝΑ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : Βαλτάσσαρ Μάρθα-Αγγελική
Τηλέφωνο: 2285029249
FAX: 22850-23570

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την άμεση κατάθεση οικονομικής προσφοράς εντός πέντε (5) ημερών από την δημοσίευση της παρούσης στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου, της ακόλουθης πολυετούς δαπάνης:

1.Αμοιβή Δικαστικού Επιμελητή για την αποστολή παραγγελιών & διαβιβαστικών ατομικής ειδοποίησης οφειλετών συνολικού κόστους 3.000,00 € και συγκεκριμένα α)0,01€ για το έτος 2020 σε βάρος του Κ.Α 00-6153 του προϋπολογισμού 2020 β)2.999,99€ για το έτος 2021 σε βάρος του του Κ.Α 00-6153 του προϋπολογισμού 2021 σύμφωνα με την ΑΑΥ Α-1792 ΑΔΑ:9Μ3ΝΩΚΗ-ΘΔΣ.

2.Την προσφορά σας θα συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
-Φορολογική Ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση.
-Ασφαλιστική Ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό Δημοσίου.
-Υπεύθυνη δήλωση περί της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Σχόλια are closed.