Ανάθεση δικαστικού χειρισμού αιτήσεων ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ. 3180/03.03.2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Πληροφορίες: Μαρία Μαθιουλάκη
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285029249
Ε-mail : mathioulaki@naxos.gov.gr

Προς:
Αγγελική Καλλία – Αντωνίου
Διδάκτορα νομικής, δικηγόρο Παρ΄Αρείω Πάγω
Πόντου 40Α, 55236 Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς της δαπάνης : «Ανάθεση δικαστικού χειρισμού αιτήσεων ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την άμεση κατάθεση οικονομικής προσφοράς προκειμένου για την ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την επισυναπτόμενη απόφαση 55/2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Η εν λόγω υπηρεσία της οποίας ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 1.984,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. αφορά στην ανάθεση δικαστικού χειρισμού αιτήσεων ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετικά ζητούμενα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.