Προγραμματισμός διαβούλευσης για το σχεδιασμό του νέου προγράμματος
"Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD / LEADER) για την
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στην Παροναξία"

Ο Δήμος μας στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη συμμετοχή τους στη νέα προγραμματική περίοδο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, έχει συγκροτήσει  Διαδημοτική Σύμπραξη από κοινού με τους Δήμο Πάρου και Δήμο Αντιπάρου με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγράμματος "Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD / LEADER) 2014-2020 στην Παροναξία".
Η ενεργός συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων και φορέων των Δήμων μας είναι καθοριστική για το σχεδιασμό της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής, και την κατάρτιση του σχεδίου δράσης και του αντίστοιχου αιτήματος χρηματοδότησης.
Προκειμένου να προχωρήσει ο σχεδιασμός του νέου προγράμματος, οι Δήμοι μας οργανώνουν, σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας της Τοπικής Σύμπραξης, Ενημερωτική Εκδήλωση – Διαβούλευση με θέμα "Σχεδιάζουμε το Πρόγραμμα Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD / LEADER) 2014-2020 στην Παροναξία", την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016, και ώρα 19:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Νάξου, στη Χώρα της Νάξου.
Η παρούσα εκδήλωση είναι μια ενέργεια που αποσκοπεί σε μία μακροπρόθεσμη συμμετοχική πολυμερή διαδικασία που έχει στόχο να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα της περιοχής με την ανάληψη μιας εξίσου μακροπρόθεσμης χρηματοδοτικής δέσμευσης για την ανάπτυξη των ικανοτήτων και των πλεονεκτημάτων της τοπικής κοινότητας. Στην κατεύθυνση αυτή η παρούσα εκδήλωση θα είναι χρήσιμη για τη "χαρτογράφηση" από τα ενδιαφερόμενα μέρη των εμπειριών και προσδοκιών, του επιπέδου δέσμευσης κάθε συμμετέχοντα στη σύμπραξη, και τη διαμόρφωση εμπιστοσύνης και συμμαχιών για τη δικτύωση και συσπείρωση των δυνάμεων της περιοχής και την εξασφάλιση στήριξης προς επίτευξη των στόχων.
Στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (http://www.e-naxos.eu/) θα βρείτε ενημερωτικό υλικό για την εκδήλωση και το πρόγραμμα CLLD 2014-2020.
Το πρόγραμμα της Ενημερωτικής Εκδήλωσης – Διαβούλευσης επισυνάπτεται στο παρόν.

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων                                          
Μ. Μαργαρίτης                                               

Σχόλια are closed.