ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για
την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο:
«Ανέγερση Εκπαιδευτηρίου στην Τ.Κ. Σαγκρίου»

Συνημμένα Έγγραφα

 

 

Σχόλια are closed.