ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα: κτιριακών έργων, κοινόχρηστων χώρων & οδοποιίας                                                                 Νάξος, 20/07/2018
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                                                                                                                                 Αρ. Πρωτ.: οικ. 11442
Ταχ. Κωδ.: 84300
Πληροφορίες: Καραμανή Ευγενία
Τηλ.: 2285360143
Fax: 2285023570
E-mail: ekarama@naxos.gov.gr

ΠΡΟΣ:
1. Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. 10191 Παπάγου – Αθήνα
E-mail: site-support@yme.gov.gr
2. Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο τεχνολογίας, πληροφορικής & επικοινωνιών
Ενταύθα
E-mail: giosid@naxos.gov.gr

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, άρθρο 221, παρ.10.
Σχετική μελέτη: ««Ανέγερση εκπαιδευτηρίου στην Τ.Κ. Σαγκρίου», νήσου Νάξου

Με το παρόν δημοσιοποιούνται τα στοιχεία του θέματος πριν την διενέργεια κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού.
Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση της μελέτης: «Ανέγερση εκπαιδευτηρίου στην Τ.Κ. Σαγκρίου», νήσου Νάξου, με συνολικό προϋπολογισμό 167.177,34 €, πλέον ΦΠΑ, για την Κατηγορίες Μελετών 16, 6, 7, 8 και 9.
CPV: 71351810-4 «Τοπογραφικές Υπηρεσίες»
71221000-3 «Αρχιτεκτονικές Υπηρεσίες για κτίρια»
71222000-0 «Αρχιτεκτονικές Υπηρεσίες για εξωτερικούς χώρους»
71322000-1 «Υπηρεσίες εκπόνησης Τεχνικών Μελετών για την κατασκευή έργων Πολιτικού Μηχανικού»
71321000-4 «Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων»
Η μελέτη είναι ενταγμένη στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έτους 2018, χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου.
Παρακαλούμε για τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα σας.

Ο Διευθυντής Δ.Τ.Υ.
κ.α.α.

Φυρογένης Απόστολος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
 Χ.Α.
 Φ.Ε.

Σχόλια are closed.