ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανακαίνιση Δημοτικών WC Χώρας Νάξου» (CPV :45211100-0), με προϋπολογισμό 69.996,83 ΕΥΡΩ

Συνημμένα Έγγραφα

ΤΕΥΔ

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ :Απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά την υποβολή προσφοράς είναι : 1. Η εγγυητική συμμετοχής και 2. το ΤΕΥΔ (άρθρα 15 και 24.2 της διακήρυξης).

Σχόλια are closed.