ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ.ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,                                                                           17/11/2017
Δημαρχείο Δήμου Νάξου & Μ. Κυκλάδων                                                                                      Αρ. Πρωτ.: 25324
84300 – Χώρα Νάξου
NUTS/LAU: EL422/6702
Τηλ.: 2285360100, 143
Fax : 2285023570
Ηλ. Ταχυδρ.: naxos@naxos.gov.gr
ekarama@naxos.gov.gr
Δ/νση Διαδικτύου: www.e-naxos.eu

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

1. Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ.ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ»(CPV έργου: : 45214210-5), με προϋπολογισμό 206.000,01 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 128.265,06 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 33.866,68 €.
2. Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες»
3. Στο έργο περιλαμβάνονται επιγραμματικά οι παρακάτω εργασίες: καθαίρεση επιχρισμάτων, αποξήλωση κουφωμάτων, διαπλάτυνση ανοιγμάτων και ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του κτιρίου, ανέγερση νέου ισόγειου κτιρίου τουαλετών, στον ημιυπαίθριο χώρο εμβαδού 7,1 μ2, νέα ανοίγματα, νέα κουφώματα, επιχρίσματα, χρωματισμοί, νέο ξύλινο δάπεδο, μόνωση του κτιρίου, διαμόρφωση προαύλιου χώρου με αλλαγή επιπέδου, δημιουργία κλιμάκων, νέα κιγκλιδώματα, διάστρωση με βιομηχανικό δάπεδο, πλακοστρώσεις.
4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβαση.
6. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (www.e-naxos.eu) και στη διαδρομή «Ενημέρωση πολιτών  Διαγωνισμοί». Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ Πρότυπο Διακηρύξεων Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Έργων κάτω των ορίων (ΦΕΚ 3074 τ.Β’ 2017).
7. Ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών είναι η 11/12/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 14.00. Οι προσφορές υποβάλλονται, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος και συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης θα γίνει την Παρασκευή 15/12/2017, από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
8. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 95, παρ.2.(α), του Ν.4412/16.
9. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.323,00 ΕΥΡΩ.
10. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις: ΣΑΕΠ 5670002 ΚΩΔ.ΚΑΕ071.9454β21, του Προγράμματος και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου με ΚΑ 64-7311.001.

Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 50438/1475/2016 (ΑΔΑ: Ψ4ΞΥ7ΛΞ-ΣΥ0) Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Απόφαση με αρ.πρωτ. Α-1521 /2017(ΑΔΑ: 6ΩΣΧΩΚΗ-ΤΩΘ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2017 και με αρ. Α-Α521 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ( συμπληρώνεται και ο αριθμός της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).
Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν.4412/16 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
11. Σε περίπτωση που ανατεθεί η σύμβαση σε ένωση οικονομικών φορέων, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
12. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί οικονομικοί φορείς, μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α2 και άνω ή προκειμένου για αναβάθμιση ορίων ένωσης οικονομικών φορέων Α1 και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1 και άνω, για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρ.4, του άρ.20, του Ν.3669/08, για το ανεκτέλεστο μέρος δημοσίων συμβάσεων, β) αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης και γ) αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό κατά τα ανωτέρω, που αποδεικνύουν την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τα άρ. 23.5 και 23.6 της οικείας διακήρυξης.
13. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
14. Αρμόδιο όργανο για τις διαδικασίες ενστάσεων είναι η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Προθεσμία άσκησης ένστασης κατά πράξης του αναθέτοντα φορέα είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης και κατά της διακήρυξης πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
15. Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται στο τηλέφωνο 2285360143, FAX επικοινωνίας 2285023570, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ekarama@naxos.gov.gr, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία Καραμανή Ευγενία.
16. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
17. Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης 17/11/2017

Συνημμένα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
κ.α.α.

ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Comments are closed.