Ανακατασκευή – Επισκευή WC στο Δημοτικό Σχολείο Βίβλου Νάξου

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει ότι την 14 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. (λήξη υποβολής  των προσφορών) στο Δημαρχείο Νάξου, θα διεξαχθεί μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή – Επισκευή WC στο Δημοτικό Σχολείο Βίβλου Νάξου» (cpv:45214210-5).

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 18/12/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ.

Συνημμένα Έγγραφα

Σχόλια are closed.