Ανακοίνωση για την πρόσληψη Διευθυντή επί θητεία στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Για την πρόσληψη Διευθυντή επί θητεία στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με την κάλυψη δαπάνης από ίδιους πόρους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για τη θέση του Διευθυντή στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης ίση με τη θητεία της Δημοτικής Περιόδου:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

  Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.ΝΑ.) Χώρα Νάξου Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

(ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ)

ΘΗΤΕΙΑ ΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
  Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. Οικονομικών Επιστημών

β)  Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:

(i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Εμπειρία σε Ν.Π.Ι.Δ. ΟΤΑ, τουλάχιστον ενός (1) έτους.

β) Εντοπιότητα

γ) Ειδικά προσόντα που διαπιστώνονται μέσω ατομικής συνέντευξης

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:

α) Δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι Έλληνες Πολίτες.

β) Οι υποψήφιοι για τη θέση του Διευθυντή για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 55ο.

γ) Να είναι υγιείς, αρτιμελείς και να έχουν φυσική κατάσταση κατάλληλη που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

δ) Να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή· δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

ε) Να μην έχουν απολυθεί για πειθαρχικούς λόγους από προηγούμενη συναφή θέση του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Δημόσιων Οργανισμών ή Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων.

στ) Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

ζ) Να μην παρέχουν υπηρεσίες σε νομικό πρόσωπο ή άλλη ένωση φυσικών προσώπων όμοιες με τις δραστηριότητες που ασκεί η Κοινωφελής Επιχείρηση.

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που κατατάσσονται, ανεξάρτητα από το σύνολο της βαθμολογίας που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (άρθρο ένατο, παρ.28 του Ν.4057/2012).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ, Τ.Κ. 84300 ΝΑΞΟΣ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, υπόψιν κας Μαρίας Πολυκρέτη  (τηλ. επικοινωνίας: 22853 60125), από 27-02-2020 μέχρι 09-03-2020.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τo έντυπο της αίτησης: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του Δήμου (www.e-naxos.eu) στην ενότητα ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης βρίσκεται στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, όπου εδρεύει η υπηρεσία απ΄ όπου μπορούν να λάβουν γνώση αυτής.

 

Συνημμένα αρχεία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
κ.α.α
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΑΦΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

 

 

Σχόλια are closed.