Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) – Τμήμα Νάξου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 30-12-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                               Αριθμός Πρωτοκόλλου: 25173/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την
κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) – Τμήμα Νάξου
Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως με τις
  όμοιες του άρθρου 34 του ν.4713/2020 (Α΄147).
 2. Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν.
 4. Τις διατάξεις του ν.3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
  Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α΄87), όπως ισχύουν.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.4722/2020 (Α΄117) όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του
  άρθρου 29 του ν.4735/2020 (Α΄ 197) και ισχύουν.
 6. Την υπ’ αριθμ. 50175/07-08-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Διαδικασία
  και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με
  σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου» (Β΄3324) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
  51938/18-08-2020 (Β΄3447) όμοια.
 7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./159/18597/12-10-2020 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής
  της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ
  280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει.
 8. Την υπ’ αριθ. 14109/21-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΔΘ5ΩΚΗ-Τ0Η) Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με
  σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων και τους
  τελικούς πίνακες βαθμολογίας και κατάταξης, σύμφωνα με τους οποίους δεν υπάρχουν διαθέσιμοι προς
  πρόσληψη υποψήφιοι.

Τις ανάγκες του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ Σύρου – Εκτός Έδρας Τμήμα Νάξου) σε προσωπικό για
την κάλυψη αναγκών καθαριότητας.

 

Διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση εδώ

 

Συνημμένα έγγραφα:

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
 2. Παράρτημα ανακοίνωσης

Σχόλια are closed.