Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για
την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ. 39 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177) και κατά
την παρ. 2 του άρ. εικοστού τέταρτου της από 14.3.2020 ΠΝΠ (Α΄ 64).

Συνημμένα Έγγραφα

1 Ανακοίνωση

2 Έντυπο Αίτησης

3 Υπεύθυνη Δήλωση

 

Σχόλια are closed.