Ανακοίνωση για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Γαλανάδου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ
Πληρ.: Δ. Πανταζίδης
Τηλ.: 2285361328
Ηλ. Ταχ.: dpan@naxos.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νάξος, 19.1.2023 Αρ. Πρωτ.: οικ. 74

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 35 Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ Α60/31-3-2011), όπως ισχύει,
2. Την υπ’ αρ. 39608/2011 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΚΑ. (ΦΕΚ 2200Β/30.09.2011,
3. Την υπ’ αρ. 12 εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΚΑ. (αρ. πρωτ. 31168/21.06.2012 ΑΔΑ: Β4ΛΑ0-ΔΩ8),
4. Το άρθρο 10 του Ν. 4164/2013 (ΦΕΚ 156Α/9.7.2013), όπως ισχύει,
5. Την υπ’ αρ. 153/22.12.2022 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (ΑΔΑ: ΩΑΖΔΩΚΗ-ΞΣΘ),
4. Την υπ’ αρ. πρωτ. 929/23.5.2022 αίτηση του Μάρκου Σάββα του Μιχαήλ.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Γαλανάδου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, όπως αυτοί εμφαίνονται στο από Απρίλιο 2022 τοπογραφικό διάγραμμα μετά ορθοφωτοχάρτη του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Γεωργίου Σαλτερή, για τη διαδικασία κύρωσης εδαφικών λωρίδων (οδών), στη θέση “Πύργος Μπελώνια – Δημοτικό Σχολείο” Κοινότητας Γαλανάδου, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 παρ. 1γ του Ν. 3937/2011.

Συνημμένο τοπογραφικό

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.