ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                              Νάξος, 02-04-2012
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ                                    Αριθ.Πρωτ.:   4785
ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                          
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ                       
Πληρ. : Ειρ. Καραμπίνη                                 
Ταχ.Δ/νση:84300 Νάξος                                    
Τηλ.:22853-60112                      
                

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων θα προχωρήσει στη χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2012, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 53/28-03-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίστηκε ο ανώτατος αριθμός αδειών Υπαίθριου Πλανόδιου και Στάσιμου Εμπορίου, κατά κατηγορία επαγγελμάτων για το έτος 2012, στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια υπαίθριου εμπορίου πλανόδιου ή στάσιμου σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους – συμπεριλαμβανομένων και κινητών καντίνων -καθώς και όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση με ελλιπή δικαιολογητικά, να προσέλθουν στο Δήμο από 09-04-2012 μέχρι και 20-04-2012, υποβάλλοντας αίτηση (μόνο όσοι δεν έχουν υποβάλλει αίτηση)  συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά  και αποδεικτικά της ιδιότητάς τους της  Α΄ φάσης, που αναφέρονται παρακάτω.
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της Α΄φάσης, που θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους, το Δημοτικό Συμβούλιο θα εγκρίνει (με δημόσια κλήρωση αν ο αριθμός των δικαιούχων ξεπερνά τον αριθμό των χορηγηθέντων αδειών)  τους δικαιούχους των αδειών υπαίθριου εμπορίου, τα ονόματα των οποίων θα αναρτηθούν σε σχετικό πίνακα.
Από τη διαδικασία της κλήρωσης εξαιρούνται όσοι είχαν άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου και  με αίτησή τους ζητούν ανανέωση, έχοντας την υποχρέωση να υποβάλλουν κάθε χρόνο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 του ΠΔ 254/2005 (ΦΕΚ 307 Α΄).
Στη συνέχεια οι δικαιούχοι θα πρέπει  να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά της Β΄ φάσης για την έκδοση της άδειας, κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Το σύνολο των νέων αδειών που θα χορηγηθούν σύμφωνα με την υπ. αριθ. 53/28-03-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το στάσιμο εμπόριο είναι τέσσερις (4) άδειες με τριετή ισχύ, μόνο στην κατηγορία στάσιμων καντινών στις παρακάτω θέσεις:
-1 θέση στην περιοχή «Αζαλάς» Δ.Κ. Απεράθου
-1 θέση στην περιοχή «Γλατζιά Ακρωτηρίου» Τ.Κ. Κυνιδάρου
-2 θέσεις στην περιοχή «Καλαντός» Δ.Κ. Φιλοτίου
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση να αναφέρουν και τη θέση στην οποία επιθυμούν να ασκήσουν τη δραστηριότητά τους.

ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Το σύνολο των νέων αδειών που θα χορηγηθούν σύμφωνα με την υπ. αριθ. 53/28-03-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το υπαίθριο πλανόδιο  εμπόριο είναι έξι (6) άδειες με τριετή ισχύ, μόνο στην κατηγορία νωπών αλιευμάτων.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Δικαίωμα απόκτησης άδειας υπαίθριου εμπορίου έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1.    Δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητας.
2.    Το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό μισθωτών και συνταξιούχων, που ισχύει κάθε φορά στην φορολογία εισοδήματος. Η προϋπόθεση του ατομικού εισοδήματος δεν ισχύει για την περίπτωση των γονέων με τρία (3) τέκνα και των πολυτέκνων, η ιδιότητα των οποίων αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων των αρμοδίων υπηρεσιών (Δήμων – Κοινοτήτων ή του Συλλόγου Πολυτέκνων-Τριτέκνων)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για τη χορήγηση της άδειας υπαίθριου εμπορίου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει:
Α΄ ΦΑΣΗ
1.    Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ότι «είναι φυσικό πρόσωπο, είναι άνεργος, δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς και δεν συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς του/της».
2.    Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος, έτους 2011.
3.    Κάρτα ανεργίας.
4.    Πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, ότι    ανήκει σε μια από τις κατηγορίες προσώπων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν.3377/2005 ,ήτοι:
(α) άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί
(β) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,
(γ) ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82A΄),
(δ) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται
σε  πολεμικά γεγονότα 
(ε) γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα
με  νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης
(στ) ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται
από την  πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο
(ζ) Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών
τοπικής   αυτοδιοίκησης της χώρας.
5.    Βεβαίωση ότι είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου μας.

Β΄ ΦΑΣΗ
Κατά την έκδοση της σχετικής άδειας υπαίθριου εμπορίου υποβάλλονται:
1.  Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) περί υποβολής δήλωσης    έναρξης- άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/ 1960 (47 Α) και    1642/1986(125Α),
2.  Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ' αυτόν,
3.  Βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο  
ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας,
4.  Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του,
5.  Την άδεια κυκλοφορίας ως και την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του     προσώπου που αναπληρώνει αυτόν για το όχημα που  πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για   την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας,
6.   Βιβλιάριο υγείας θεωρημένο από το αρμόδιο Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής   Μέριμνας Νάξου (τηλ. 22850-24245).
7.    Βεβαίωση μη οφειλής από το Ταμείο του Δήμου μας.
8.    Παράβολο 100,00 ευρώ από το Ταμείο του Δήμου μας (53/28-03-2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας).

Για την λειτουργία κινητών καντινών, εκτός από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο της Β΄ φάσης, απαιτούνται επιπλέον:
1.    Έκθεση της αρμόδιας Τουριστικής Αστυνομίας, ότι το αμάξωμα του αυτοκινήτου πληροί τους όρους της τουριστικής εμφάνισης.
2.    Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από το Δήμο μας ή Μισθωτήριο θεωρημένο από την εφορία προκειμένου για ενοικίαση ιδιωτικού χώρου.
3.    Ο ωφέλιμος χώρος των κινητών καντινών πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) τετραγωνικά μέτρα και να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα.
4.    Για την λειτουργία της κινητής καντίνας εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22853 60112, (κα Καραμπίνη)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.    Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες
2.    Δήμαρχο και Αντιδήμαρχοι Δήμου μας

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κεε

ΤΟΤΟΜΗΣ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σχόλια are closed.