ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                              Νάξος, 14-01-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                         Αρ. Πρωτ.: 16
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας : 843 00
Πληροφορίες : Ρωμανού Πετρούλα
Τηλέφωνο :2285360136
e-mail : dke@naxos.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’).
3.Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4.Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης Και Παραλαβής Προμήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11β του άρθρο 221 του Ν. 4412/2016,όπως ισχύει.
5. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11δ του άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
Γνωστοποιούμε ότι το γραφείο Διοίκησης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 9:00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν:
• Την Επιτροπή Παρακολούθησης Και Παραλαβής Προμήθειας
• Την Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.e-naxos.eu).

Η Πρόεδρος
κ.α.α.
Ο Αντιπρόεδρος

Τσάφος Στέφανος

Σχόλια are closed.