Ανακοίνωση Κλήρωσης 9-10-2019 κατασκευή πεζοδρομίου από δημοτικό σχολείο εως στροφή Αισώπου Φιλωτίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση            : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας        : 84300
Τηλέφωνο              : 2285360100
FAX                         : 2285023570

Νάξος 09/10/2019
Αρ. Πρωτ. : 17663

 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
  2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
  3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής, Οριστικής Παραλαβής, Προσωρινής και ΟριστικήςΠαραλαβής Έργων, σύμφωνα με τιςδιατάξειςτου Ν. 4412/16.

Γνωστοποιούμεότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την Δευτέρα 14Οκτωβρίου 2019, ώρα 09:00θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν:

Τις  Επιτροπές Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής των κάτωθι έργων
1.«Κατασκευή πεζοδρομίου από το Δημοτικό Σχολείο έως την στροφή Αισώπου Δ.Κ. Φιλωτίου».
2.«Αντικατάσταση περίφραξης στο Δημοτικό Γήπεδο της Τ.Κ. Χαλκείου».

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.e-naxos.eu)

 

                                       Ο Διευθυντής Δ.Τ.Υ
                                              Ζουγανέλης Εμμανουήλ
                                              Αρχιτέκτων Μηχανικός

 

Σχόλια are closed.