Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων  01/06/2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                        Αριθμός Πρωτοκόλλου 8573/2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ύστερα από την υπ’ αριθ. 175/25-05-2021 (ΑΔΑ: 64Η4ΩΚΗ-ΗΤ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, προς κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/07 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα:

 

Α/α   Ειδικότητα                               Τυπικά Προσόντα                                                   Διάρκεια σύμβασης      Αριθμός ατόμων
1       ΥΕ Εργατών Καθαριότητας   Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα       Δύο (2) μήνες                 5
(άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 και ότι ΔΕΝ έχουν το κώλυμα υπέρβασης της 2μηνης απασχόλησης μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών (χορηγείται από την υπηρεσία)
  4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων www.enaxos.eu, μέχρι και την Παρασκευή 04.06.2021 και ώρα 12:00μ. στα γραφεία του Δήμου, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας (Δ/νση: Χώρα Νάξου, τηλ: 2285360125, αρμόδια για την παραλαβή η υπάλληλος κ. Πολυκρέτη Μαρία).

Επισημαίνεται προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων :
Η έκδοση του Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από την διαδρομή: www.gov.gr → ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ → ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ →ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ → ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ →ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΩΔΙΚΩΝ TAXISNET → ΣΥΝΔΕΣΗ

Επίσης τα έντυπα της Αίτησης και της Υπεύθυνης Δήλωσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων www.e-naxos.eu

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

 

 

Συνημμένα αρχεία:

  1. Αίτηση 
  2. Υπεύθυνη Δήλωση

Σχόλια are closed.