Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2023 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Νάξος, 06-06-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων της υπ’ αριθ. 5932/04-04-2023 ΣΟΧ2/2023 (ΑΔΑ: 6ΖΞ9ΩΚΗ-Κ6Γ) Ανακοίνωσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, από την 07η-06-2023 ημέρα Τετάρτη έως και την 16η-06-2023 ημέρα Παρασκευή.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Τ.Κ. 84300 Χώρα Νάξου, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κας Μαρίας Πολυκρέτη (τηλ. επικοινωνίας: 22853 60125).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης στο πρόγραμμα «Διαύγεια» πραγματοποιήθηκε στις 01-06-2023.
Η περίληψη της ανακοίνωσης δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Κυκλαδική» δύο (2) φορές, στις 02-06-2023 και 06-06-2023.
Ολόκληρη η ανακοίνωση μαζί με το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021» και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, αναρτήθηκαν στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και στον δικτυακό τόπο αυτού (www.e-naxos.eu) στις 06-06-2023.

Συνημμένα
Ανακοίνωση ΣΟΧ 2 2023
Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ)
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ
Υπεύθυνη Δήλωση Κωλύματος 8μήνου
Υπεύθυνη Δήλωση εμπειρίας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.