Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 5/2023 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Νάξος, 07-12-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων της υπ’ αριθ. 20146/02-11-2023 ΣΟΧ 5/2023 Ανακοίνωσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» με Κωδικό ΟΠΣ 6001943 στο πλαίσιο του Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027, από την 08η-12-2023 ημέρα Παρασκευή έως και την 18η-12-2023 ημέρα Δευτέρα.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.12 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Τ.Κ. 84300, Χώρα Νάξου, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κας Μαρίας Πολυκρέτη (τηλ. επικοινωνίας: 22853 60125).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης στο πρόγραμμα «Διαύγεια», πραγματοποιήθηκε στις 05-12-2023 και έλαβε ΑΔΑ: 6ΥΟΟΩΚΗ-ΣΒΛ.

Η περίληψη της ανακοίνωσης δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Κυκλαδική» δύο (2) φορές, στις 06-12-2023 και 07-12-2023.
Ολόκληρη η Ανακοίνωση μαζί με το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων”» με σήμανση έκδοσης «04-08-2021», το Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «07-04-2023» και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, αναρτήθηκαν στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και στον δικτυακό τόπο αυτού (www.e-naxos.eu) στις 07-12-2023.Συνημμένα έγγραφα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 5/2023
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ
ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΄Η ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.