Ανακοίνωση υπ’ αριθ. 13946/12-08-2021 ΣΟΧ 2/2021 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Νάξος, 09-09-2021

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την υπογραφή της έως 11 μήνες (και όχι πέραν της 31.7.2022), συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και ειδικότερα:
• 1 άτομο ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων για τη στελέχωση του 1ου Παιδικού Σταθμού
• 1 άτομο ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων για τη στελέχωση του 1ου Παιδικού Σταθμού και
• 1 άτομο ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων για τη στελέχωση του 2ου Παιδικού Σταθμού.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Τ.Κ. 84300 Χώρα Νάξου, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κας Μαρίας Πολυκρέτη (τηλ. επικοινωνίας: 22853 60125).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την 10η-09-2021 ημέρα Παρασκευή και λήγει την 20η -09-2021 ημέρα Δευτέρα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Συνημμένα Έγγραφα:

Ανακοίνωση ΣΟΧ

Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ

 

Σχόλια are closed.