ANAΚΟΙΝΩΣΗ
Περί καθορισμού διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
Με την αριθμ. 2/71338/0026/22-07-2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας επανακαθορίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, όπως καθορίζονται από την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ. 
Βάσει της ανωτέρω ΚΥΑ, η αρμοδιότητα για τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των αιτήσεων και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών μεταβιβάζεται στη Διεύθυνση Οικονομικού ή τα Τμήματα Διοικητικού-Οικονομικού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που μεριμνούν για την έκδοση απόφασης ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης, συντάσσουν την κατάσταση πληρωμής, ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα προωθούν στην αρμόδια κατά τόπο ΥΔΕ για την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος στο όνομα κάθε δικαιούχου.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται από την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ. 
Σημειώνεται ότι όλες οι Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων είναι χαρακτηρισμένες στην ως άνω Οδηγία ως ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές.
Το ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ανέρχεται:
Α) Σε εξακόσια (600,00) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) ετησίως και
Β) Σε τριακόσια (300,00) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00 €).
Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή. Η παραπάνω κατά περίπτωση εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται αυτή.
ΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που απαιτείται να καταθέσουν οι δικαιούχοι είναι τα εξής:
1.Αίτηση, στην οποία θα φαίνονται ευδιάκριτα τα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ.
2.Βεβαίωση του Δημάρχου, από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του αιτούντος σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ.
3.Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2013 ή έντυπο Ε1, αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα.
4.Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης, από τη οποία να προκύπτει ο αριθμός ΙΒΑΝ.
5.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του δικαιούχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια. 
Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ από την 1η Σεπτεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, με την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από σήμερα έως και  20/11/2013 στο Γραφείο Πρόνοιας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. 
Το έντυπο της αίτησης διατίθεται από το Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου.
Σημειώνεται ότι το Γραφείο Πρόνοιας συνδράμει ΜΟΝΟ ως προς την υποδοχή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών καθώς και την αποστολή τους στην αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, η οποία έχει και την ευθύνη για τον τελικό έλεγχο της πληρότητά τους και την προώθησή τους στις κατά τόπους αρμόδιες ΥΔΕ για την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος στο όνομα κάθε δικαιούχου.
Ο Δήμαρχος 
κ.α.α.
Δημήτριος Μανιός
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.