ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στα πλαίσια της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 20124/08-06-2012 (ΦΕΚ 1828/08-06-2012 Τεύχος Β΄) των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 9 του Ν. 4071/12,  ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) έως τις 29/02/2012.  Συγκεκριμένα

Α. Στη ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 29/02/2012, εφόσον το σύνολο των βασικών οφειλών δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00€) για τα φυσικά πρόσωπα και τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000,00€) όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

Β. Οι οφειλές δύναται να καταβληθούν εφάπαξ και απαλλαγή κατά εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, ή με διακανονισμό σε 24 μηνιαίες δόσεις και απαλλαγή κατά ποσοστό από ενενήντα έως εβδομήντα πέντε τοις εκατό (90% – 75%) των προσαυξήσεων.

Γ. Η εφάπαξ εξόφληση ή η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Δ. Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό ευρώ (100€).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Ταμείο του Δήμου τηλ. 22853-60125.

   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ      
  ΑΝΕΒΛΑΒΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ   
                                                                           

Comments are closed.