ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών.

ΑΔΑ:ΩΞΓΔΩΚΗ-9ΜΛ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (30-03-2020)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

                                                                                                                          Νάξος, 27-03-2020

                                                                                                                           Αριθμ. Πρωτ.: 276        

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών

 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 20α του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α’), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 1 του Ν. 4325/15, (ΦΕΚ-47 Α/11-5-15)
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 εδάφ. ιε του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009)
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/9-9-1999) με αντικείμενο την πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών διμήνου (2) χρονικής διάρκειας.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 και 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.
 5. Τις διατάξεις των άρθρων 205 και 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007)
 6. Την υπ’ αριθ. 10/06-03-2020 απόφαση (ΑΔΑ: Ω5ΞΞΩΚΗ-ΘΗ3) του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, με θέμα: « Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο μήνες, για την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών».
 7. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.ΝΑ. που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 251/23-09-2011, 101/12-05-2017 και 75/26-04-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
 8. Την αναγκαιότητα πρόσληψης έκτακτου προσωπικού από την επιχείρηση για την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο μηνών, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, για την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Α/Α Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

1 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.ΝΑ.) Χώρα Νάξου Υ.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

 

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ 4

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
1 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

 

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
 2. Να έχουν Υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται.
 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 15 (στρατιωτικές υποχρεώσεις) και 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση).

Β. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων οι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

 

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:

 1. Αίτηση.
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως.
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας στο Δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένοι.
 4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. β) ότι δεν είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. γ) ότι δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. δ) ότι δεν τελούν υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
 6. Χωριστή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12μηνο) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
 8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι
  έχει διαβάσει την προκήρυξη και αποδέχεται  τους όρους αυτής.

 

Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία συντασσομένου κατ’ άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), πρακτικού ανάρτησης, στο πρόγραμμα «Διαύγεια» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, (Δ/νση: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ, Τ.Κ. 84300 ΝΑΞΟΣ, τηλ. επικοινωνίας 2285360136) καθημερινά από 09:00 έως 14:00,  απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, υπόψιν κ. Ιωάννη Κάβουρα (τηλ. επικοινωνίας: 22853 60122).

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου ( δηλ. από : 31-03-2020 μέχρι: 09-04-2020) .

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τo έντυπο της αίτησης: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του Δήμου (www.e-naxos.eu) στην ενότητα ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ.

 

ΣΤ. Ανάρτηση πινάκων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στον οποίο εδρεύει, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «Διαύγεια», ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Η Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων που διενεργεί την πρόσληψη υποχρεούται να αποστέλλει τους πίνακες προσληπτέων στο Α.Σ.Ε.Π κάθε φορά, καθώς και συνολικά όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους το αργότερο μέχρι 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης.

Συνημμένο έντυπο αίτησης

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

Νικόλαος Σέργης

 

 

 

Σχόλια are closed.