ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  ΑΠ  15464/2021   03/09/2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Νάξος, 03-09-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Γνωστοποιείται ότι τη Δευτέρα 06 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 08:30π.μ., στην έδρα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στη Χώρα Νάξου, στο
Δημαρχείο Νάξου και συγκεκριμένα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των
ισοβαθμούντων υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 14069/13-08-2021 ανακοίνωσης, προκειμένου να καθοριστεί η τελική σειρά κατάταξης (45η θέση) στον οριστικό
πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας λόγω απόλυτης ισοβαθμίας.
Η κλήρωση θα διενεργηθεί από την επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 987/23-08-2021 (ΑΔΑ:97Β2ΩΚΗ-ΧΓ8) απόφαση μας.
Οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι, για τους οποίους συμπίπτουν οι μονάδες σε όλα τα βαθμολογούμενα κριτήρια και για τους οποίους θα διενεργηθεί
δημόσια κλήρωση, είναι οι κάτωθι:
– Α.Δ.Τ. : Τ 1377**
– Α.Δ.Τ. : Χ 1571**
Οι ανωτέρω καλούνται να παρευρεθούν στη δημόσια κλήρωση, εφόσον το επιθυμούν.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.