ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δημόσιας Κλήρωσης για τον ορισμό μελών επιτροπής διενέργειας  διαγωνισμών και αξιολόγησης εργασιών (Π.Δ. 28/80)
Έχοντας υπόψη:
·         Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/11 «Συγκρότηση συλλογικών ομάδων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
·         την υπ' αρίθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21.526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
·         την υπ' αρίθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ21.508/04-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
·         την υπ' αρίθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.23.243/23-11-2011 (ΑΔΑ:457ΚΧ-ΤΧΩ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
·         την υπ' αρίθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21.700/19-09-2012 (ΑΔΑ:Β4Θ0Χ-ΖΕ2) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
·         την ανάγκη  ανάδειξης μελών για τη  συγκρότηση των κατωτέρω επιτροπών Διενέργειας  Διαγωνισμών και Αξιολόγησης εργασιών  και υπηρεσιών (Π.Δ. 28/80):

Α. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης εργασιών συντήρησης-επισκευής μηχανογραφικών, φωτοτυπικών μηχανημάτων, ηλεκτρονικών συσκευών και λογισμικών προγραμμάτων και συναφών υπηρεσιών.
Β. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης εργασιών συντήρησης οχημάτων, μηχανημάτων, συντήρησης – επισκευής- αποκατάστασης κτιριακών, μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και υποδομών  του Δήμου και λοιπών συναφών υπηρεσιών.
Γ. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης εργασιών καθαριότητας και λοιπών εργασιών .
                                       
Γνωστοποιούμε ότι την Πέμπτη 23/01/2014 και ώρα 14:00 π.μ. στο Τμήμα της Οικονομικής Υπηρεσίας, θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις επιτροπές. (Η διαδικασία κλήρωσης για την κάθε επιτροπή θα ξεκινά αμέσως μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης , με τη σειρά που αναγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση ) .
Η κλήρωση για την ανάδειξη της κάθε ως άνω επιτροπής θα διενεργηθεί από την Καμπούρη Ελένη του Γρηγορίου ,Αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενώπιον των υπαλλήλων  του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Παπαδοπούλου Ειρήνη, υπάλληλο Διοικητικών Υπηρεσιών και Στυλιανής Κλουβάτου, υπάλληλο Οικονομικής Υπηρεσίας.
 Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων  να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διοικ/κών Υπηρεσιών
  Ειρήνη Παπαδοπούλου

Σχόλια are closed.